Sitemap Contact us 


¸÷åôå äçëþóåé óõììåôï÷Þ óôï IMIC...?

Ãéá äýï ìÝñåò áêüìá éó÷ýïõí åéäéêÝò ôéìÝò åããñáöÞò!

Áãáðçôïß ößëïé êáé óõíåñãÜôåò,

¼ðùò Þäç ãíùñßæåôå óôéò 6-7 Öåâñïõáñßïõ 2008 ðñáãìáôïðïéåßôáé óôçí ÁèÞíá, óôïí Ðïëõ÷þñï ÁèçíáÀò, ôï 4ï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ôçò ãíùóôÞò óåéñÜò IMIC (International Meeting & Incentives Conference) ìå êåíôñéêü èÝìá «Ãíþóç ôçò áãïñÜò óÞìåñá – Ðåñéóóüôåñá ïöÝëç áýñéï» (http://imic2008.conferences.gr).

ÅÜí äåí Ý÷åôå Þäç êÜíåé ôçí åããñáöÞ óáò, áîéïðïéÞóôå ôéò ðñïíïìéáêÝò ôéìÝò åããñáöÞò ðïõ éó÷ýïõí ùò ôéò 16 Íïåìâñßïõ 2007. Åðßóçò, åéäéêÝò ôéìÝò éó÷ýïõí ãéá ôçí åããñáöÞ ðåñéóóïôÝñùí áðü åíüò áôüìùí áðü ôçí ßäéá åðé÷åßñçóç Þ öïñÝá. ÁíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò êáé ç öüñìá åããñáöÞò õðÜñ÷ïõí óôï äéêôõáêü ôüðï http://imic2008.conferences.gr.

 

 


Åßìáóôå óôç äéÜèåóÞ óáò ãéá êÜèå åðéðëÝïí ðëçñïöïñßá Þ äéåõêñßíéóç êáé åëðßæïõìå óôçí åíåñãü óõììåôï÷Þ óáò óôï IMIC 2008.

Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóìïýò,


Ìáñßá ËéÜôóïõ
Business Development Manager - Conferences & Incentives

Heliotopos Conferences
Ypsilantou 28
I 172 36  Dafni – Athens
Tel.: +30 2109730697
I Fax: +30 2109767208
Email: imic2008@heliotopos.net
I Website: http://imic2008.conferences.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last update: 14 November 2007

Designed and developed by Heliowebs

 

 

Under the Aegis of:

MINISTRY OF TOURISM
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION

 

 

ASSOCIATION OF GREEK TOURIST ENTERPRISES
 

 

HELLENIC CHAMBER OF HOTELS
 

 

HELLENIC HOTEL FEDERATION
 

 

HELLENIC ASSOCIATION TRAVEL & TOURIST AGENCIES
 

 

PAN - HELLENIC FEDERATION OF TOURISM ENTERPRISES
 

 

ASSOCIATION OF GREEK EXHIBITION & CONFERENCE ORGANISERS
 

 

ATTICA HOTEL ASSOCIATION
 

 

THESSALONIKI CONVENTION AND VISITORS BUREAU