Sitemap Contact us 

ÅéäéêÝò ôéìÝò åããñáöÞò ùò ôéò 16 Íïåìâñßïõ!

Áãáðçôïß ößëïé êáé óõíåñãÜôåò,

¸÷ïõìå ôç ÷áñÜ íá óáò åíçìåñþóïõìå üôé ôï 4ï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï ôçò ãíùóôÞò óåéñÜò IMIC (International Meeting & Incentives Conference) ìå êåíôñéêü èÝìá «Ãíþóç ôçò áãïñÜò óÞìåñá – Ðåñéóóüôåñá ïöÝëç áýñéï» (http://imic2008.conferences.gr) èá äéåîá÷èåß óôçí ÁèÞíá, óôïí Ðïëõ÷þñï ÁèçíáÀò, óôéò 6-7 Öåâñïõáñßïõ 2008.

Ôï IMIC 2008, ãéá ðñþôç öïñÜ öÝôïò, ðåñéëáìâÜíåé ðñüãñáììá Hosted Buyers ìå èÝìá «Ñáíôåâïý óôçí ÁèÞíá» óôï ïðïßï, ùò óÞìåñá, Ý÷ïõí äçëþóåé åíäéáöÝñïí íá óõììåôÜó÷ïõí áãïñáóôÝò áðü 21 ÷þñåò. Ôï «Ñáíôåâïý óôçí ÁèÞíá» áíáìÝíåôáé üôé èá ðñïóèÝóåé êáé åìðïñéêÞ äéÜóôáóç óôï óõíÝäñéï áíïßãïíôáò íÝïõò äñüìïõò ãéá åìðïñéêÝò óõíåñãáóßåò. Óôï ðëáßóéï ôïõ óõíåäñßïõ èá ïñãáíùèåß åðßóçò ôï workshop Buyers Meet Sellers óôï ïðïßï ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá åîáóöáëßæïõí ñáíôåâïý.

Ìç ÷Üóåôå ôïõò êáëýôåñïõò, äéåèíåßò ïìéëçôÝò ðïõ åîáóöáëßóáìå ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ Åëëçíéêïý ÐáñáñôÞìáôïò ôïõ SITE êáé ôïõ MPI êáé Ýñ÷ïíôáé óôçí ÅëëÜäá ãéá íá ìáò åíçìåñþóïõí ãéá ôá ðéï åðßêáéñá æçôÞìáôá êáé ôéò äéåèíåßò ôÜóåéò ôïõ êëÜäïõ ìáò:

- Patrick M. Delaney (CITE), Ireland - Managing Director of Ovation Group and SITE President in 1992
- Carolyn Dow, Scotland - Director of SITE Europe and SITE President 2001
- Joyce Dogniez, (CMM), Belgium - MPI Director of Operations, EMEA 
- Martin Lewis, U.K. Managing Editor - Meetings & Incentive Travel Magazine,  
- Hugo Slimbrouck, Belgium - Director of MCI Benelux, and President of SITE Intl. 2007
- Tasso Pappas, (CITE), Greece - President Greek Chapter of SITE and SITE President in 2000
- Bob Vitagliano (CITE), U.S.A. - Executive Director for the Intl. SITE Foundation

êáé ðïëëïýò Üëëïõò äéáêåêñéìÝíïõò ïìéëçôÝò. Ãéá íá äåßôå üëïõò ôïõò ïìéëçôÝò, êÜíåôå êëéê åäþ

ÅÜí äåí Ý÷åôå Þäç êÜíåé ôçí åããñáöÞ óáò, áîéïðïéÞóôå ôéò ðñïíïìéáêÝò ôéìÝò åããñáöÞò ðïõ éó÷ýïõí ùò ôéò 16 Íïåìâñßïõ 2007. Åðßóçò, åéäéêÝò ôéìÝò éó÷ýïõí ãéá ôçí åããñáöÞ ðåñéóóïôÝñùí áðü åíüò áôüìùí áðü ôçí ßäéá åðé÷åßñçóç Þ öïñÝá. ÁíáëõôéêÝò ðëçñïöïñßåò êáé ç öüñìá åããñáöÞò õðÜñ÷ïõí óôï äéêôõáêü ôüðï http://imic2008.conferences.gr.

 

 


Åßìáóôå óôç äéÜèåóÞ óáò ãéá êÜèå ðëçñïöïñßá Þ äéåõêñßíéóç êáé åëðßæïõìå óôçí åíåñãü óõììåôï÷Þ óáò óôï IMIC 2008.

Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóìïýò,


Ìáñßá ËéÜôóïõ
Business Development Manager - Conferences & Incentives

Heliotopos Conferences
Ypsilantou 28
I 172 36  Dafni – Athens
Tel.: +30 2109730697
I Fax: +30 2109767208
Email: imic2008@heliotopos.net
I Website: http://imic2008.conferences.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last update: 07 November 2007

Designed and developed by Heliowebs

 

 

Under the Aegis of:

MINISTRY OF TOURISM
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION

 

 

ASSOCIATION OF GREEK TOURIST ENTERPRISES
 

 

HELLENIC CHAMBER OF HOTELS
 

 

HELLENIC HOTEL FEDERATION
 

 

HELLENIC ASSOCIATION TRAVEL & TOURIST AGENCIES
 

 

PAN - HELLENIC FEDERATION OF TOURISM ENTERPRISES
 

 

ASSOCIATION OF GREEK EXHIBITION & CONFERENCE ORGANISERS
 

 

ATTICA HOTEL ASSOCIATION
 

 

THESSALONIKI CONVENTION AND VISITORS BUREAU